about our company
our services
clients
learn more
contact us
 
 
 
 

Основна дејност на Симакс – Шпедиција Дооел – Скопје е царинско посредување при постапка на увоз , извоз и транзит на стока во и од територијата на Р.Македонија  како и посредување во авионски , железнички и камионски транспорт.

 
 
 
 

Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и услуги Симакс - Шпедиција ДООЕЛ е основано во 1993 година. Друштвото е во приватна сопственост чија основна  дејност е посредување во царински постапки, давање на консултативни услуги во врска со царинско посредување , подготвување и изготвување на документацијата како припрема во царинска постапка и реализација на  конечно царинење. Сите овие постапки друштвото ги извршува на завидно ниво со стручен и лиценциран  кадар.

Исто така вршиме и посредување во секаков вид на транспорт т.е. авионски, железнички и камионски транспорт.

Со цел своите услуги да ги извршуваме на една виско ниво како што и прилега на една фирма со долгогодишно искуство освен канцеларии во Скопје исто така располагаме и со канцеларии на Аеродрoм Александар Велики како и во Куманово.


Simax Spedicija Dooel

ПОЧЕТНА | ЗА НАС | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | КОНТАКТ