about our company
our services
clients
learn more
contact us
 
 
 
 


Акциза на патнички возила

Основа за пресметување на акциза на патнички автомобили е:
1) продажната цена, а тоа во смисла на овој закон е цената без данокот на додадена вредност или
2) при увоз - царинската вредност утврдена во согласност со царинските прописи зголемена за износот на царина.
Во зависност од утврдената вредност на патничките автомобили во евра во денарска противвредност согласно со ставот (1) на овој член, стапките на акциза на патничките автомобили изнесуваат:
Вредност на патнички автомобили во евра над до Стапки на акциза

Вредност на патнички автомобили во евра

Стапки на акциза

над

до

 

0

3.000

0,00%

3.001

4.000

0,50%

4.001

5.000

1,00%

5.001

6.000

1,50%

6.001

8.500

2,00%

8.501

12.000

3,00%

12.001

14.000

4,00%

14.001

16.000

6,00%

16.001

18.000

9,00%

18.001

22.000

11,50%

22.001

25.000

13,50%

25.001

30.000

15,50%

30.001

 

18,00%

 
 
  Архива на вести
 

 

 

Simax Spedicija Dooel

ПОЧЕТНА | ЗА НАС | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | КОНТАКТ